fbpx

online slots

What Are Online Slots?

Online slot games utilize a random number generator (RNG) to determine the outcome of each spin. They also feature special symbols which trigger bonus modes or free spins.

Slot machines offer an entertaining way to pass the time. But it is essential that you understand their workings and expectations when gambling at slots.

Symbols

Slot machine symbols play an essential part in the game and have an integral purpose: awarding free spins, bonus games or other rewards when they land on specific paylines.SQS

Not only can slots offer traditional reel symbols, but there are also a range of special icons which can help form winning combinations such as wild symbols, scatters and multipliers.

Symbols may vary in size and style, but all serve a common goal: helping players win big prizes! Scatters and bonus symbols offer the greatest payout potential.

Scatter symbols don’t need to appear on an active payline in order to trigger payouts; rather, their design typically corresponds with the theme of a slot and sometimes serves double duty as multipliers.online slots

Paylines

Paylines are an integral component of most online slots, serving to create winning combinations when they appear multiple times on a reel. Paylines may take the form of simple lines or more intricate patterns zigzagging across them in various directions.

Most slots feature fixed paylines, while others allow players to customize the number of lines they bet on. Which way a game’s paylines can be adjusted is ultimately up to its developer – however, any adjustments in this regard could significantly impact your bankroll and winnings.BMM Testlabs

Traditional slot machines typically feature one payline; however, more recently some developers are creating multi-line slots with three or 243 paylines to help lower volatility of games and increase chances of winning multiples per spin. Players love multi-line slots as they result in greater multiple wins per spin – and developers know this trend will only continue.

Bonus rounds

Bonus rounds are an exciting and effective way to amp up the excitement in any slot game and increase your odds of victory. They come in various styles and formats, some requiring skill from players themselves.

However, activating bonus rounds on online slots requires luck rather than strategy. Many games include random bonus rounds that can be activated at any point during the main game.

Free spins are an immensely popular bonus round that can be activated by landing three or more scatter symbols across the reels, giving players a chance to win big without using any of their own bankroll.

Some bonus rounds feature rotating reels that can help create additional winning combinations during the bonus game, which can be especially helpful after landing a big prize in the base game. Playing responsibly and with care can increase your bankroll significantly!

RTP

RTP (return on investment) measures how much a slot machine pays out over a specific period. This figure can help both beginners and experienced slot machine players determine their odds of success and determine their chances of winning.

RTP helps players calculate their total winnings and decide whether or not they should continue playing, although RTP cannot guarantee success in winnings.

A slot’s payout rate depends on a number of factors, including hit frequency, bonus frequency and variance. Other aspects such as paylines and jackpot size also play a part.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

×

   CONDICIONS GENERALS

   DADES PERSONALS I CONTACTE:

   1. La targeta de soci Gent Born (en endavant La Targeta) es regeix per les normes i condicions d'utilització contingudes en les presents Condicions Generals i les que d'ara endavant s'estableixin. La utilització de La Targeta implica la plena acceptació d' aquestes per part del seu titular, sens perjudici de possibles modificacions futures, les quals seran oportunament notificades a l' efecte que adquireixin validesa.
   2.La Targeta és gratuïta i propietat d'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇLa Targeta és personal i intransferible i permet al seu titular l'accés i gaudi d'avantatges especials, com ara descomptes directes, ofertes especials, exclusivitat en alguns serveis, prioritat en certes activitats, informació periòdica i personalitzada; i d'altres, en els establiments adherits a la Plataforma Gent Born gestionada per l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ.
   Un cop emplenat degudament l' imprès, el sol•licitant de La Targeta en podrà fer ús. El titular de La Targeta es compromet a fer-ne un bon ús en tot moment, respectant el compliment íntegre de les presents condicions generals. El client té dret a obtenir els descomptes que s' estableixin i publicitin, essent imprescindible la presentació de La Targeta i un document d' identificació personal a l' hora de realitzar el pagament del producte o productes, per tal de poder fer efectiu el descompte establert en realitzar les seves adquisicions i tenir accés i gaudir dels avantatges que incorpora La Targeta . Aquests avantatges no seran acumulables a altres ofertes llevat que així s' indiqui expressament en les condicions que regeixin cadascuna d' elles. El titular de La Targeta haurà de conservar el justificant o justificants de compra per al supòsit que sorgís algun conflicte en relació amb els drets que per l' ús de La Targeta se li confereixen.

   Les promocions i els descomptes establerts i/o que s'estableixin en el futur, només seran aplicables en el pagament al comptat, ja sigui en efectiu o targeta de crèdit, en qualsevol dels establiments de l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ. Aquestes promocions i descomptes no seran d'aplicació en esdeveniments i/o actes organitzats, llevat que expressament es digui. En aquest cas tindran una consideració especial que es comunicarà.

   3. Qualsevol persona física major de 18 anys i sigui resident en territori espanyol pot sol•licitar La Targeta Gent Born. Únicament s' emetrà una sola targeta per associat al programa.
   4. En cas de pèrdua o robatori de La Targeta, el client es compromet a comunicar la pèrdua d'aquesta a través de l'adreça de correu electrònic info@borncomerc.com., indicant NOM, COGNOMS i TELÈFON DE CONTACTE, per evitar el seu ús fraudulent, a fi d'accedir a la seva pròpia identificació i rebre la nova Targeta, podent així gaudir novament dels mateixos privilegis.
   5.ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els beneficis, drets, avantatges i condicions generals de La Targeta mitjançant avís i comunicació visible instal•lada en tots els establiments de la seva xarxa comercial i/o a través d'una comunicació personal als titulars de La Targeta. Per això, el titular de La Targeta serà l'únic responsable de comunicar a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ qualsevol modificació en les seves dades de contacte, mitjançant e-mail a info@borncomerc.com. Igualment,ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ es reserva el dret a cancel•lar el present programa en qualsevol moment, posant-lo en coneixement dels interessats de conformitat amb l'exposat en aquest paràgraf.
   6.En la mesura que La Targeta és personal i intransferible, ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ podrà cancel•lar-la sempre que detecti una ocupació indeguda de la mateixa pel seu titular o per terceres persones.
   7. El titular podrà sol•licitar la cancel•lació de La Targeta mitjançant escrit dirigit a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ a l'adreça de correu electrònicinfo@borncomerc.com. Això implicarà la pèrdua dels drets relatius a l' ús de La Targeta.
   8.POLITICA DE PRIVACITAT: Consentiment per al tractament de dades personals. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
   a.Fi del tractament:Mantenir una relació comercial, enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis i d'empreses associades a l'Associació i publicació a la pàgina web Gent Born de l'Associació de les dades de contacte de l'usuari per permetre la interacció amb altres usuaris i amb l'Associació i la gestió de les activitats associatives pròpies.
   b.Legitimació del tractament: consentiment de l' usuari i interès legítim del Responsable per tramitar encàrrecs, sol•licituds, etc. a petició de l' usuari.
   c.Criteris de conservació de les dades:Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.
   d. Comunicació de les dades: Les dades es podran comunicar a les empreses de l' Associació amb el mateix Fin del tractament exposat.
   e. Drets que assisteixen a l' Usuari:

   • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
   • Dret d' accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
   • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
   • Dades de contacte per exercir els seus drets. Direcció postal: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ Placeta Montcada, 14 - 08003 Barcelona (Barcelona). E-mail: info@borncomerc.com.

   ———————————————————————————

   IMPORTANT:

    CONDICIONES GENERALES

    DATOS PERSONALES Y CONTACTO:

    1. La tarjeta de socio Gent Born(en adelante La Tarjeta) se rige por las normas y condiciones de utilización contenidas en las presentes Condiciones Generales y las que en lo sucesivo se establezcan. La utilización de La Tarjeta implica la plena aceptación de estas por parte de su titular, sin perjuicio de posibles modificaciones futuras, las cuales serán oportunamente notificadas a efectos de que adquieran validez
    2.La Tarjeta es gratuita y propiedad de ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇLa Tarjetaes personal e intransferible y permite a su titular el acceso y disfrute de ventajas especiales, tales como descuentos directos, ofertas especiales, exclusividad en algunos servicios, prioridad en ciertas actividades, información periódica y personalizada; y otros, en los establecimientos adheridos a la Plataforma Gent Born gestionada por la ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ
    Una vez cumplimentado debidamente el impreso, el solicitante de La Tarjeta podrá hacer uso de esta. El titular de La Tarjeta se compromete a hacer un buen uso de esta en todo momento, respetando el cumplimiento íntegro de las presentes condiciones generales. El cliente tiene derecho a obtener los descuentos que se establezcan y publiciten, siendo imprescindible la presentación de La Tarjeta y un documento de identificación personal a la hora de realizar el pago del producto o productos, a fin de poder hacer efectivo el descuento establecido al realizar sus adquisiciones y tener acceso y disfrutar de las ventajas que incorpora La Tarjeta. Estas ventajas no serán acumulables a otras ofertas salvo que así se indique expresamente en las condiciones que rijan cada una de ellas. El titular de La Tarjeta deberá conservar el justificante o justificantes de compra para el supuesto de que surgiera algún conflicto en relación con los derechos que por el uso de La Tarjeta se le confieren.

    Las promociones y los descuentos establecidos y/o que se establezcan en el futuro, solo serán aplicables en el pago al contado, ya sea en efectivo o tarjeta de crédito, en cualquiera de los establecimientos de la ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ. Dichas promociones y descuentos no serán de aplicación en eventos y/o actos organizados, salvo que expresamente se diga. En ese caso tendrán una consideración especial que se comunicará.

    3.Cualquier persona física mayor de 18 años y sea residente en territorio español puede solicitar La Tarjeta Gent Born. Únicamente se emitirá una sola tarjeta por asociado al programa.
    4. En caso de pérdida o robo de La Tarjeta, el cliente se compromete a comunicar la pérdida de esta a través de la dirección de correo electrónico info@borncomerc.com., indicando NOMBRE, APELLIDOS y TELÉFONO DE CONTACTO, para evitar su uso fraudulento, a fin de acceder a su propia identificación y recibir la nueva Tarjeta, pudiendo así disfrutar nuevamente de los mismos privilegios.
    5.ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los beneficios, derechos, ventajas y condiciones generales de La Tarjeta mediante aviso y comunicación visible instalada en todos los establecimientos de su red comercial y/o a través de una comunicación personal a los titulares de La Tarjeta. Por ello, el titular de La Tarjeta será el único responsable de comunicar a ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ cualquier modificación en sus datos de contacto, mediante e-mail a info@borncomerc.com. lgualmente,ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ se reserva el derecho a cancelar el presente programa en cualquier momento, poniéndolo en conocimiento de los interesados de conformidad con lo expuesto en este párrafo.
    6.En la medida en que La Tarjeta es personal e intransferible,ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ podrá cancelarla siempre y cuando detecte un empleo indebido de la misma por su titular o por terceras personas.
    7.El titular podrá solicitar la cancelación de La Tarjeta mediante escrito dirigido aASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ a la dirección de correo electrónicoinfo@borncomerc.com. Ello implicará la pérdida de los derechos relativos al uso de La Tarjeta.
    8. POLITICA DE PRIVACIDAD: Consentimiento para el tratamiento de datos personales.ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
    a. Fin del tratamiento:Mantener una relación comercial, envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y de empresas asociadas a la Asociación y publicación en la página web Gent Born de la Asociación de los datos de contacto del usuario para permitir la interacción con otros usuarios y con la Asociación y la gestión de las actividades asociativas propias.
    b. Legitimación del tratamiento: consentimiento del usuario e interés legítimo del Responsable para tramitar encargos, solicitudes, etc. a petición del usuario.
    c. Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
    d. Comunicación de los datos: Los datos se podrán comunicar a las empresas de la Asociación con el mismo Fin del tratamiento expuesto.
    e. Derechos que asisten al Usuario:

    • Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
    • Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.
    • Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
    • Datos de contacto para ejercer sus derechos. Dirección postal: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ. Placeta Montcada, 14 - 08003 Barcelona (Barcelona). E-mail: info@borncomerc.com.

    ———————————————————————————

    IMPORTANTE:

     GENERAL CONDITIONS

     Personal Data And Contact:

     1.The Gent Born membership card (hereinafter The Card) is governed by the rules and conditions of use contained in these General Conditions and those established hereinafter. The use of the Card implies the full acceptance of these by its holder, without prejudice to possible future modifications, which will be duly notified in order to become valid.
     2.The Card is free and owned by ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ. The Card is personal and non- transferable and allows its holder access and enjoyment of special advantages, such as direct discounts, special offers, exclusivity in some services, priority in certain activities, periodic and personalized information; and others, in the establishments adhered to the Gent Born Platform managed by the ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ.
     Once the form has been duly completed, the applicant for the Card may make use of it. The cardholder undertakes to make good use of it at all times, respecting full compliance with these general conditions. The client has the right to obtain the discounts that are established and advertised, being essential the presentation of the Card and a personal identification document when making the payment of the product or products, in order to be able to make effective the discount established when making their purchases and have access and enjoy the advantages that the Card incorporates . These advantages will not be combinable with other offers unless expressly indicated in the conditions governing each of them. The holder of the Card must keep the proof or proof of purchase in the event that any conflict arises in relation to the rights conferred on him by the use of the Card.

     The promotions and discounts established and / or that are established in the future, will only be applicable in cash payment, either in cash or credit card, in any of the establishments of the ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ. Such promotions and discounts will not apply to events and / or organized events, unless expressly stated. In that case they will have a special consideration that will be communicated.

     3.Any natural person over 18 years of age and is a resident of Spanish territory can apply for the Gent Born Card. Only one card will be issued per member of the program.
     4.In case of loss or theft of the Card, the client undertakes to communicate the loss of this through the email address
     info@borncomerc.com., indicating NAME, SURNAME and CONTACT TELEPHONE NUMBER, to avoid its fraudulent use,in order to access their own identification and receive the new Card, thus being able to enjoy the same privileges again.
     5.ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ reserves the right to modify at any time the benefits, rights, advantages and general conditions of the Card by means of notice and visible communication installed in all the establishments of its commercial network and / or through a personal communication to the holders of the Card. Therefore, the holder of the Card will be solely responsible for communicating to ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ any modification in their contact details, by e-mail to info@borncomerc.com. Likewise, ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ reserves the right to cancel this program at any time, informing the interested parties in accordance with the provisions of this paragraph.
     6.To the extent that the Card is personal and non-transferable, ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ may cancel it as long as it detects an improper use of it by its holder or by third parties.
     7.The holder may request the cancellation of the Card by writing to ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ at the email address info@borncomerc.com. This will imply the loss of the rights related to the use of the Card.
     8.PRIVACY POLICY: Consent to the processing of personal data. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BORN COMERÇ is responsible for the processing of the User's personal data and informs you that these data will be treated in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 (RGPD), so you are provided with the following treatment information:
     a.Purpose of the treatment: To maintain a commercial relationship, sending communications about our products and services and companies associated with the Association and publication on the Gent Born website of the Association of the user's contact details to allow interaction with other users and with the Association and the management of its own associative activities.
     b.Legitimation of the treatment: consent of the user and legitimate interest of the Responsible to process orders, requests, etc. at the request of the user.
     c.Data retention criteria: They will be kept as long as there is a mutual interest to maintain the purpose of the treatment and when it is no longer necessary for that purpose, they will be deleted with adequate security measures to guarantee the pseudonymization of the data or the total destruction of the same.
     d. Communication of the data: The data may be communicated to the companies of the Association with the same purpose of the exposed treatment.
     e. Rights that assist the User:

     • Right to withdraw consent at any time.
     • Right of access, rectification, portability and deletion of your data and the limitation or opposition to its treatment.
     • Right to file a claim with the Supervisory Authority (aepd.es) if it considers that the treatment does not comply with current regulations.
     • Contact data to exercise your rights. Postal address: ASSOCIATION OF MERCHANTS BORN COMERÇ. Placeta Montcada, 14 - 08003 Barcelona (Barcelona). E-mail: info@borncomerc.com.

     ———————————————————————————
     IMPORTANT:

     CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

     Associació de Comerciants Born Comerç és el Responsable del tractament de les dades personals
     de l’Usuari i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el
     Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
     (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

     Finalitats i legitimació del tractament: mantenir una relació comercial (per interès legítim del
     responsable, art. 6.1.f GDPR) i enviar comunicacions de productes o serveis (amb el consentiment de
     l’interessat, art. 6.1.a GDPR).

     Criteris de conservació de les dades:  es conservaran durant no més temps del necessari per
     mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i
     quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir
     l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

     Comunicació de les dades:  no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

     Drets que té l’Usuari:

     - Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
     Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu
     tractament.
     - Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el
     tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

     Dades de contacte per exercir els seus drets: 

     Associació de Comerciants Born Comerç. Placeta Montcada, 14 - 08003 Barcelona (Barcelona). Email: info@borncomerc.com

      

     Per continuar, heu d’acceptar que heu llegit i que esteu conforme amb la clàusula anterior.